SÄÄNNÖT

Etelä-Päijänten Jollakeskusyhdistys ry

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Etelä-Päijänteen Jollakeskusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Asikkala.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä junioripurjehdus- ja veneilytoimintaa sekä tehdä purjehdus- ja veneilyharrastusta tunnetuksi Etelä-Päijänteen alueella asuvien ja lomailevien lasten ja nuorten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
Järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia sekä leirejä, antaa tieto- ja taitopuolista opetusta, toimeenpanee harjoituksia, kursseja, näytöksiä, neuvonta-, yms. tapahtumia ja kilpailuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toteuttaa rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin asianmukaisen luvan, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi päästä jokainen Kymijoen vesistöalueen purjehdus- tai veneilytoimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta neljän (4) kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Tavoitteena on saada hallitukseen edustaja kustakin jäsenseurasta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.        kokouksen avaus

2.        valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

3.        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.        hyväksytään kokouksen esityslista

5.        esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto

6.        päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.        vahvistetaan vuosisuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.        valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

9.        valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

10.     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tämän ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.